Oxelösunds logga

Dalgångens förskola

Rektorn har ordet

Varmt välkommen till Dalgångens förskola i området Ramdalen med skog och natur strax intill. Dalgångens förskola hör till Ramdalens skol -och förskoleområde.

Vår förskola är en mötesplats där alla människor möts med glädje och nyfikenhet. Ett välkomnande förhållningssätt innebär för oss att bemöta små som stora med respekt genom att lyssna och försöka förstå. Hos oss är alla värdefulla.

Det är viktigt att skapa en trygg miljö för barn, vårdnadshavare och pedagoger genom att ha en öppen dialog och ett respektfullt förhållningssätt till varandra. Vi ser barnen som kompetenta individer och alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov i en stimulerande och rolig utbildning som utmanar deras nyfikenhet och lust att lära.

Vi utformar pedagogiska lärande lekmiljöer som inbjuder till kreativt utforskande tillsammans med medforskande pedagoger. Miljön inne och ute ska vara tillåtande, locka till nyfikenhet och lust, utmana och vara föränderlig utifrån de barn som är på förskolan.

Vårt arbete tar avstamp i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö18) och FNs barnkonvention.

Här kan du läsa om skolutvecklingen (ny förskole- och skolorganisation) i Oxelösund.

Förskolan består av två avdelningar, Förseglet och Storseglet. På Förseglet vistas våra yngsta barn (1-3 år) i två grupper som heter Brisen och Vinden. De äldre barnens två grupper (3-5 år) heter Havet och Vågen. På varje avdelning finns ett arbetslag med cirka sex pedagoger, där tre pedagoger ansvarar för respektive grupp.

Medvetna pedagoger och ett undervisande förhållningssätt

På förskolorna är vi observanta på och visar intresse för forskning som bidrar till att utveckla vår undervisning. Alla pedagoger arbetar utifrån Läroplanen för förskolan och följer den röda tråden i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi följer tillsammans barnen i deras olika lärprocesser, dokumenterar, reflekterar och följer upp för att kunna anpassa utbildningen utifrån läroplanen för förskolan, förskolans mål samt alla barns olika individuella behov. En medveten pedagog för oss kännetecknas av lyhördhet, gott bemötande, respekt för ALLA vi möter i förskolan, ansvar, medforskande och en person som vågar prova. Pedagogerna strävar efter att ha de entreprenöriella kompetenserna i fokus.

Pedagogiska lärmiljöer

På våra förskolor strävar vi efter att ge varje barn en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och undervisningssituationer. Vi reflekterar och arbetar tillsammans både med barn och pedagoger hur vi kontinuerligt kan utveckla våra pedagogiska lärmiljöer. För oss är det viktigt att ha en miljö som fysiskt erbjuder möjligheter för planerad och spontan undervisning kring vårt fokusområde som är Interkulturellt perspektiv, normkreativitet och ett språkstödjande arbetssätt.

Närvaro

Det är viktigt att du som vårdnadshavare skriver in lämnings- och hämtningstider (schema) för ditt barn i Självservice. Länk till annan webbplats. Här registrerar du också Grund för placering som visar vilken placering ditt barn har. Kontrollera också att dina andra uppgifter är uppdaterade.

Frånvaro

När barnet är frånvarande oavsett orsak behöver du meddela förskolan att ni inte kommer. Detta gör du genom att ringa eller skicka sms till respektive avdelning. Skickar du sms så är det viktigt att du ser att vi har bekräftat att vi har sett meddelandet. Annars försök igen.

När ni kommer tillbaka till förskolan meddelar du det i god tid. Helst dagen innan.

Det är viktigt att ditt barn orkar vara med i förskolans verksamhet efter att ha varit sjuk. Kom ihåg att det är barnets allmänna tillstånd som avgör när barnet orkar delta i förskolans verksamhet igen. För smittorisken är det av stor vikt att ditt är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Det är viktigt att du följer sjukvårdens och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vid smitta. Två symtomfria dagar bör barnet ha innan det kommer tillbaka till förskolan.

Vid magsjuka ska barnet vara hemma 48 timmar efter sista symptom, kräkningen/diarrén, samt fått tillbaka sin matlust och ork. Kontakta personalen på avdelningen om du har några frågor eller funderingar.

Vid all sorts frånvaro behöver du meddela förskolan angående kosten. Har ditt barn specialkost är det extra viktigt att köket blir meddelad detta via ditt barns pedagoger.

Avdelning Förseglet, 0155-384 66, 070-567 13 02
Avdelning Storseglet 0155-384 39, 070-567 13 04

Förskolans personal har planering och kompetensutveckling (studiedagar) följande datum.

Förskolan har stängt hela dagen:

Måndag 16 augusti 2021
Måndag 1 november 2021
Måndag 10 januari 2022
Tisdag 19 april 2022
Måndag 13 juni 2022

Har du frågor kontakta rektor.

När du tackat ja till erbjuden plats kommer förskolans pedagoger ta kontakt med dig inför introduktionen. Du kommer att få hem ett välkomstbrev med information som du behöver inför er start på förskolan.

På Dalgångens förskola vill vi att barnen ska få en bra start i sitt livslånga lärande i en trygg och stimulerande miljö. Vi strävar efter ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare. Under introduktionen lägger vi tillsammans grunden för dig och barnet att få en god insyn i förskolans värld och att ni får möjlighet att få inblick i den utbildning vi erbjuder.

Vi använder oss av 7-14 dagars inskolning som grund, och under introduktionens första dagar är du som vårdnadshavare tillsammans med barnet på förskolan. Detta ger trygghet och stöd för barnet samt att du som vårdnadshavare får en möjlighet att lära känna personal och bekanta dig med förskolans verksamhet och rutiner. Du och ditt barn lär er tillsammans känna verksamheten. Vi anpassar introduktionens längd efter barnens behov.

Maten är hemlagad och lagas i förskolans kök av vår kokerska. För att tillgodose barnens behov av näringsriktig kost använder vår kokerska riktigt bra råvaror.

Kök telefon 070-567 20 22

Matsedel

Vår kokerska sätter upp matsedeln i hallarna.

Måltidsordning och energifördelning över dagen

Energifördelningen av det totala dagliga intaget bör fördelas på tre huvudmål, frukost, lunch och middag, och ett till tre mellanmål. Frukosten bör ge 20-25 % av dagens energiintag. Lunch och kvällsmat 25-35 % vardera och resterande del från mellanmål. För att barnen ska få i sig tillräckligt med näring är det viktigt att mellanmålen är näringstäta.

Barn/ elever som äter frukost, lunch och ett mellanmål i förskola/skola får i sig cirka 70 % av dagens totala energibehov. Resterande 30% ska barnen äta hemma.

Specialkost inom förskola och skola

I Oxelösunds kommun kan du få specialkost av medicinska, religiösa eller etiska skäl.

Här kan du läsa mer om specialkost och hur du gör för att ansöka om specialkost.

Läsåret 2020/2021 fokuserar vi på följande områden för att arbeta mot en likvärdig förskola.

Interkulturellt perspektiv

Vi skapar förutsättningar för barnen att förstå värdet av kulturell mångfald, att interagera med varandra för ett berikande samspel och att utveckla förmågan att ta hänsyn, visa respekt och förståelse för alla människors lika värde.

Normkreativitet

Vi skapar förutsättningar för barnen att utvecklas utan att begränsas av andras föreställningar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.
Vi stärker barnens självkänsla genom att ge uttryck för att de duger som de är.

Språkstödjande arbetssätt

Vi skapar förutsättningar för barnen att utveckla olika uttrycksformer. Vi stimulerar barnens intresse för kommunikation genom att utmana barnen språkligt och medvetet använda ett beskrivande språk som stödjer språkutvecklingen.

Här kan du läsa vår likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Pdf, 362.3 kB.

Kontaktinformation

Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Ramdalsvägen 1

Telefon
Avdelning Förseglet 0155-384 66, 070-567 13 02
Avdelning Storseglet 0155-384 39, 070-567 13 04

Rektor Charlotte Axelsson charlotte.axelsson@oxelosund.se

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer