Allmänt om verksamheten

Kustbostäder är ett kommunägt bolag och ingår sedan 2001 tillsammans med Oxelö Energi i en av kommunen ägd kommunkoncern. Kommunfullmäktige utser företagets styrelse och lekmannarevisorer.

Kustbostäder säljer administrativa tjänster inom personal, ekonomi, marknad och kundtjänst till Oxelö Energi.

Kustbostäders svarar för skötsel och drift av både egna fastigheter och Oxelösunds kommuns fastigheter. Vi svarar på uppdrag även för drift och underhåll av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser.

Kontakt för sidan: Kundcenter