Visselblås

I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I Kustbostäder visselblåsartjänst kan du konfidentiellt meddela misstankar om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att behålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

När ska funktionen användas?
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter när Kustbostäder normala interna rapporteringskanaler inte bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda. Anmälan ska vara saklig och uppgifterna korrekta.

Allvarliga oegentligheter
Detta är exempel på agerande som kan anses falla in under begreppet ”allvarliga oegentligheter”:

  • Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Sekretessbrott
  • Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
  • Jäv i alla former av situationer
  • Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning
  • Försök att dölja något av ovanstående

När ska funktionen inte användas?
Händelser som endast berör den enskilda personen och inte är av allmänt intresse. Dessa anmäls till och hanteras av ansvarig verksamhet.

Synpunkter och klagomål på exempelvis lokaler, skolor, gator och liknande ska inte lämnas via visselblåsartjänsten.

Vem kan använda funktionen?
Visselblåsartjänsten ska användas av den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller hämtat in information om missförhållanden, och som tillhör någon eller några av dessa personkategorier hos verksamheten:

a) arbetstagare,

b) person som gör en förfrågan om eller söker arbete,

c) person som söker eller utför volontärarbete,

d) person som söker eller gör praktik,

e) person som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under verksamhetens kontroll och ledning,

f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,

g) person som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,

h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksam i aktiebolaget, eller

i) har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

Hur gör jag en anmälan?
Kustbostäder har anlitat en utomstående leverantör för hantering av visselblåsningar, Qnister AB. Qnister är en visselblåsarfunktion där du anonymt kan lämna information om missförhållanden. Du kan lämna din rapport digitalt eller till en röstbrevlåda via telefon.

Visselblåsaren skyddas av sekretess och är garanterad förbud mot repressalier.

Webbformulär för visselblås Länk till annan webbplats.

Röstbrevlåda på telefon +4636-330 07 40

Blir min anmälan offentlig?
En anmälan till visselblåsarfunktionen blir normalt sett en allmän handling. Om det inte finns en tillämplig sekretessbestämmelse blir handlingen offentlig. En begäran om utlämnande av handling prövas i varje enskilt fall, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. En person som vill vara anonym ska därför inte lämna några uppgifter som avslöjar personens identitet i samband med en anmälan.

Inga efterforskningar görs för att identifiera vem som lämnat en anonym anmälan.

För Kustbostäder är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt, vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Här kan du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer